Bản tin Quốc tế ngày 26/11/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Các nước Châu Âu đẩy mạnh chống dịch.

- Nga theo dõi tàu khu trục tên lửa Hoa Kỳ tới biển đen.

- Anh công bố kế hoạch hiện đại hóa toàn diện quân đội.