Sắp xếp lực lượng vũ trang tinh gọn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 230 của Quân uỷ Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo là chủ trương lớn đã và đang được các cơ quan đơn vị toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Với tỉnh Quảng Ninh, việc tiếp tục sắp xếp lực lượng vũ trang đồng bộ, thống nhất bảo đảm thực hiện hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng có ý nghĩa quan trọng. Đây là cơ sở vững chắc để lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững mạnh.