Ban CHQS cấp xã hay cái tên thường gọi khác là Xã đội này vốn đã trở thành một nhà với những người dân quân tự vệ, quan trọng là các thành viên đó giống như một gia đình, cùng nhìn về một hướng, chia sẻ, giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành một nhiệm vụ chung. Họ là những người ở gần dân nhất, là cầu nối quan trọng giữa dân và quân đội địa phương. Có thể họ không phải những người đeo quân hàm, mặc quân phục đặc thù, nhưng hầu hết với những người chỉ huy cấp xã này, việc trải qua các trường lớp đào tạo quân sự khiến chất người lính ít nhiều chảy trong họ và công việc của họ chính là bảo vệ an ninh quốc phòng toàn dân.