Để làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thì một trong những yếu tố quan trọng là phải có được sự phối hợp từ nhân dân. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, vận động, Vùng Cảnh sát biển 4 còn có nhiều việc làm thiết thực trong công tác dân vận, tạo được sự tin cậy, yêu mến của nhân dân, từ đó họ sẵn sàng tham gia, hỗ trợ đắc lực cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.