Trong tuần vừa qua, thế giới chứng kiến hai diễn đàn về kinh tế nhưng có ý nghĩa rất lớn về chính trị và an ninh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến chuyển nhanh, phức tạp dưới nhiều tác động của nhiều yếu tố. Đó là diễn đàn kinh tế thế giới về Asean được tổ chức thành công tại Hà Nội, Việt Nam và diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra ở thành phố Vladivostok của Liên Bang Nga. Cả hai diễn đàn đều là minh chứng sinh động về sự chuyển dịch của thế giới tới Châu Á, sự chuyển dịch mà theo giới phân tích nhận định thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu Á.