Vào ngày 13/8/2018, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Luật Ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2019. Đạo luật này xác định mức chi tiêu quốc phòng lớn nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chương trình Người quan sát với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ cùng quý vị và các đồng chí đi sâu phân tích, làm rõ tác động, ảnh hưởng của đạo luật này đối với Hoa Kỳ, cũng như là đối với thế giới.