Trước mỗi sự kiện quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch, phản động đều tìm trăm phương nghìn kế để phá hoại và gieo rắc sự hoài nghi, đố kị trong xã hội nhằm làm suy giảm niềm tin, chia rẽ Đảng với nhân dân và nhân dân với Đảng, là một trong những thủ đoạn nguy hiểm. Trong chương trình Nhận diện sự thật với sự tham gia của Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng Việt Nam, chúng ta cùng nhận diện âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm này của chúng.