Chương trình tọa đàm tuổi trẻ Binh chủng Hóa học với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ và môi trường là những câu chuyện, những sẻ chia, những kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ và làm chủ khoa học công nghệ trong thời đại mới.