Là cơ quan đầu ngành về thông tin liên lạc của quân đội, ngoài nhiệm vụ tổ chức thông tin liên lạc cho Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Binh chủng Thông tin liên lạc còn có nhiệm vụ bảo đảm trang bị và kỹ thuật cho hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Trong những năm gần đây, nhiệm vụ của Binh chủng liên tục có sự phát triển nên nhu cầu của công tác bảo đảm kỹ thuật ngày càng cao, số lượng trang bị và hệ thống mạng lưới thông tin cần sửa chữa, nâng cấp đồng bộ lớn, trong khí đó cơ cấu tổ chức và năng lực bảo đảm kỹ thuật ở các cấp còn có mặt hạn chế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, nguồn ngân sách hàng năm còn hạn hẹp, đầu mối phải bảo đảm kỹ thuật rộng khắp trên địa bàn cả nước. Đặc biệt, bên cạnh các trang bị thông tin truyền thống phần lớn đã qua khai thác sử dùng nhiều năm Binh chủng đã có  bước đi trước đón đầu, đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng nhiều loại trang bị thông tin mới hiện đại, trong đó nhiều trang bị có trình độ công nghệ hiện đại đứng hàng đầu thế giới.