Với những chính sách cụ thể thiết thực, nhất là tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của chính phủ để bà con các dân tộc trong xã tập trung phát triển đàn đại gia súc, gia cầm và trồng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời xây dựng mô hình kinh tế phù hợp, tận dụng tiềm năng thế mạnh sẵn có của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của trên để xây dựng các cơ sở hạ tầng, cải thiện cuộc sống nhân dân. Nhờ cách làm này, cấp ủy chính quyền địa phương và bà con dân tộc xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tạo nên sự đồng thuận cao, cùng vươn lên vượt qua đói nghèo.