Rubik Cuộc sống ngày 27/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Học sinh Ischool trở lại trường nhưng chưa ăn bán trú.

- TP.HCM: Y tế thông minh gặp khó khăn.

- Con đường thông trăm tuổi đẹp như tranh vẽ ở Gia Lai.