Rubik Cuộc sống ngày 18/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Khởi động mùa khuyến mãi cuối năm.

- Hà Nội: chỉ số bùng dịch sốt xuất huyết vượt ngưỡng.

- Cúc họa mi vào mùa.