Từ những hoạt động tuyên truyền sâu rộng, sát từng đối tượng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đã nâng cao nhận thức, quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.