Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến khu Việt Bắc" nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh và 5 năm ngày Đại tướng đi xa. Triển lãm cũng là dịp giúp thế hệ ngày hôm nay ôn lại thời kỳ Đại tướng sống và làm việc tại Chiến khu Việt Bắc với những quyết sách quan trọng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.