Nằm giữa trung tâm Hà Nội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò là minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh cách mạng, là biểu tượng cho một tinh thần bất khuất, kiên trung của những nhà yêu nước cách mạng, những chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp giam giữ tại đây.