Sau quá trình bàn giao, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 Việt Nam đã bắt đầu đi vào hoạt động độc lập.