Tiếp tục chủ đề bàn luận trong chương trình Hồ sơ mật chính là hậu quả nghiêm trọng mà 15 năm chiến tranh đã ảnh hưởng như thế nào đối với những người phụ nữ và trẻ em gái ở Iraq.