Cách đây gần 160 năm, ngày 22/9/1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã đưa ra tuyên ngôn giải phóng nô lệ và đến ngày 18/12/1865, Hiến pháp của nước Mỹ được tu chỉnh lần thứ 13, qua đó xóa sạch chế độ nô lệ trên toàn nước Mỹ. Nhờ xóa bỏ chế độ nô lệ mà Tổng thống  Abraham Lincolđã trở thành một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của nước Mỹ, là một trong những vĩ nhân của nhân loại. Thế nhưng, vấn đề mâu thuẫn sắc tộc ở Mỹ trong những năm gần đây lại đặt ra yêu cầu cấp bách cho chính quyền Mỹ, cần tìm ra giải pháp để đoàn kết dân tộc và đưa tất cả người Mỹ xích lại gần nhau hơn.