Tước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ chính trị, chuẩn hóa hệ thống nhà trường trong quân đội, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 514 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), trường Sĩ quan Chính trị tái thành lập đây là một bước ngoặt lớn, khẳng định tư duy nhạy bén, sáng tạo của Đảng và Quân đội; đồng thời cũng là một trong các sự kiện đánh dấu và mở đầu thời kỳ phát triển vượt bậc với nhiều dấu ấn nổi bật, làm thay đổi vị thế của nhà trường trong 10 năm qua và những năm tiếp theo.