Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vinh Hiền bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế luôn cùng chính quyền địa phương tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Đây vừa là tình cảm mà cũng là trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ cha anh đi trước; góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới.