Cán bộ, chiến sĩ Viện Kỹ thuật Công binh đã có nhiều đổi mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao, áp dụng vào công tác huấn luyện, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng.