Luật Quốc phòng sửa đổi đã có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với 7 chương, 40 điều, Luật Quốc phòng năm 2018 đã quy định nguyên tắc chính xác hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.