Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, cống hiến hết mình cho từng hoạt động, tuổi trẻ quân đội luôn nhận thức rõ trong giai đoạn hiện nay, muốn làm chủ cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ 4 thì vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự luôn vô cùng quan trọng, từ đó ra sức sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu, khai thác sử dụng, bảo quản tốt các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.