Chiến công chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông biển miền Bắc (1967-1973) bằng Thủy Lôi và bom từ trường là một chiến công có ý nghĩa to lớn về chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật trên chiến trường sông biển. Thể hiện sinh động lòng quả cảm, trí thông minh và sức sáng tạo Việt Nam được phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến công này cùng với chiến dịch 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 đã đập tan ý đồ ngoan cố của đế quốc Mỹ, buộc chúng phải ký hiệp định Paris, hoàn thành nhiệm vụ “Đánh cho Mỹ cút” tạo tiền đề “ Đánh cho Ngụy nhào” giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.