Ra đời từ những năm đầu kháng chiến chống Pháp lực lượng thông tin hai quân khu 8 và 9 tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 29 ngày nay đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, mất mát và hi sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc cho chiến trường miền Tây Nam Bộ đánh thắng thực dân Pháp, Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần hoàn thành sự nghiệp bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp bạn Camphuchia thoát khỏi nạn giệt chủng Pol Pot. Đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới. Trải qua 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bằng sương máu, công sức của nhiều thế hệ đã hun đúc nên truyền thống quý báu "Dũng cảm, sáng tạo, tự lực, tự cường, thông tin thông suốt", xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ khen tặng Bộ đội Thông tin " Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn".