"Lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động"

(Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Sinh viên Việt Nam lần thứ II, năm 1958)