Là hội thi đầu tiên của Bộ Quốc phòng diễn ra trong năm 2022, Hội thao Xạ thủ bắn tỉa toàn quân được Bộ Tổng Tham mưu xác định là hội thi mẫu mực để làm tiền đề chuẩn bị tốt cho các sự kiện tương tự và thực sự những kết quả đạt được đã đáp ứng những kỳ vọng. Đã có nhiều giới hạn được vượt qua, những thành tích cao được ghi nhận không chỉ khẳng định trình độ huấn luyện của lực lượng bắn tỉa của quân đội ta đã nâng lên một bước, đây cũng là tiền đề để chúng ta sẵn sàng, tự tin bước vào những cuộc thi lớn hơn.