Hiệu quả của chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn biên phòng" không chỉ là kết quả học tập, rèn luyện của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà trái ngọt còn là sự phát triển bền vững, lâu dài của vùng biên giới, hải đảo. Thông qua việc đỡ đầu, nuôi dưỡng các em là cơ sở để bộ đội biên phòng phát hiện, bồi dưỡng, ươm mầm những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng, phát triển vùng biên giới ngày càng vững mạnh, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.