Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ – Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại".