Sáng nay ngày 13/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.