Phim tài liệu về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện Kỹ thuật Quân sự, BQP.