Ra đời trong khói lửa chiến tranh cách mạng, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng mang trên mình trọng trách và sứ mệnh thiêng liêng, là trung tâm giáo dục - đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật - chiến dịch, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, quân sự hàng đầu của quân đội và quốc gia. 70 năm qua, hàng vạn cán bộ chính trị đã học tập và trưởng thành từ mái trường này, trở thành lực lượng nòng cốt tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị, là nhân tố quan trọng trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.