Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thời gian qua, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, quán triệt nội dung của cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, tích cực vận động cán bộ, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt trong giai đoạn mới.