Việc chăm sóc sức khỏe quân và dân trên tuyến biển đảo đã được triển khai theo mô hình kết hợp quân dân y, mang lại hiệu quả tích cực đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiệu quả từ chương trình giúp cho người dân sinh sống và lao động ở các vùng biển đảo được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế nâng cao sức khỏe, xây dựng mạng lưới y tế, cán bộ y tế đủ năng lực và phù hợp với đặc thù hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân vùng biển đảo.