Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 337 có những nội dung chính sau đây:

- Bộ trưởng Phan Văn Giang hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

- BQP tiếp nhận gói viện trợ công nghệ thông tin từ Chính phủ Ấn Độ.

- Tổ chức trang trọng, an toàn, thành công các nội dung Army Games 2021 tại Việt Nam.