Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 247 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam và EU ký hiệp định FPA.

- Mong muốn Việt Nam làm cầu nối hợp tác EU - Asean.