Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 245 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam - Campuchia hoàn thành 84% phân giới, cắm mốc.

- Cơ hội hợp tác quốc tế và công nghiệp Quốc phòng An ninh.