Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 246 có những nội dung chính sau đây:

Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - EU.

- Hội nghị thứ trưởng Quốc phòng Asean - Nhật Bản.