Đồng bào Tày, Nùng quan niệm năm mới Sư tử mèo đi đến đâu là mang theo hạnh phúc, no đủ và niềm vui đến đó. Chính nhờ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đó mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận múa Sư tử mèo là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.