Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về dây chuyền bảo quản hóa tự động do Việt Nam sản xuất. Một sản phẩm của Cục Kỹ thuật Binh chủng phối hợp với Viện Hóa học Vật liệu và Học viện Kỹ thuật Quân sự thực hiện theo nhiệm vụ đầu tư, nâng cao năng lực niêm cất vật tư kỹ thuật tại các kho quân khí.