Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 giữ ổn định như khoá 14 gồm 18 Bộ và 4 Cơ quan ngang Bộ.