"Chiến dịch bão táp" đã diên ra được 6 ngày. Trong 2 ngày cuối, 12 người tham gia còn lại phải học cách tự đào hố chiến đấu cá nhân, học cách đặt nhiều loại mìn, tham gia diễn tập đột kích một tòa nhà, làm quen với xe chiến đấu bộ binh thả dù BMD-2 và thử ném các chai cháy. Chương trình đã tiến dần đến hồi kết, và ngày định mệnh đã đến khi tất cả tâm trí của những người tham gia chỉ còn dành cho thủ tục ra quân dưới dạng một bài kiểm tra cuối cùng.