Xu thế của các cuộc thử nghiệm đã đặt ra những thách thức mới, là thước đo cho sự phát triển của loài người. Trong xu thế ấy, quân đội đóng một vai trò quan trọng với những thành tựu khoa học tiên tiến nhất, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, "Chiến dịch bão táp" - một dự án đặc biệt của quân đội Nga - đã được xây dựng theo chương trình huấn luyện cơ bản của Lực lượng đổ bộ đường không. Trong 8 ngày, họ sẽ được "3 cùng" - cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện với lính dù, làm quen với kho vũ khí trang bị khổng lồ của lực lượng và tham gia luyện tập với cường độ khủng khiếp. Sau 4 ngày kiệt quệ, họ chỉ còn lại 12 người. Trước mắt vẫn là một nửa chặng đường nữa và bài kiểm tra cuối cùng.