Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên.