Những năm qua, các già làng, trưởng thôn, người cao tuổi có uy tín trên biên giới tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là luật biên giới quốc gia cho đồng bào dân tộc khu vực biên giới. Bên cạnh đó, những già làng có uy tín cũng là những hạt nhân gương mẫu đi đầu trong thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, đồng thời tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và an ninh trật tự trên địa bàn và trở thành những tấm gương cho địa bàn các dân tộc noi theo.