Với phương châm nước rút đến đâu, giúp nhân dân và chính quyền địa phương dọn dẹp nhà cửa, các trường học, trạm xá, trụ sở làm việc đến đó. Trong những ngày này, các đơn vị quân đội trên địa bàn miền Trung đã cử cán bộ, chiến sĩ tới các địa bàn chịu thiệt hại để giúp nhân dân khắc phục hậu quả của mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống của bà con.