Vượt sông ban đêm là một trong những nội dung khó nhất tại Hội thao đặc công toàn quân năm nay với nhiều tình huống được Ban tổ chức xây dựng để bộ đội xử trí, giúp nâng cao thể lực và tăng cường kĩ năng hành trú quân chiến đấu trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết.