Bản tin Ngày mới ngày 15/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Phát huy thế mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng.

- Tự hào tiếp bước chiến sĩ Điện Biên.