"Động làm binh, tĩnh làm dân", khi thực dân Pháp nổ tiếng súng đầu tiên mở đầu cho cuộc xâm lược lần thứ nhất vào nước ta, cuộc khởi nghĩa của những nghĩa quân chống thực dân Pháp diễn ra khắp nơi, trong đó, đỉnh cao của phong trào Cần Vương tại Thanh Hóa là cuộc khởi nghĩa Ba Đình do thủ lĩnh Đinh Công Tráng lãnh đạo. Không chỉ xây dựng một khu căn cứ vững chắc mà còn hơn thế, ông đã xây dựng được một thành lũy vững mạnh trong lòng dân, vô hình nhưng rất hữu hiệu. Quê hương, gia đình, trí tuệ và bản lĩnh Cách mạng đã tôi rèn một thủ lĩnh Đinh Công Tráng yêu nước, thương dân, xuất phát từ dân, tạo sức mạnh từ thành lũy nhân dân. Câu chuyện về vị tướng đã được vua Hàm Nghi phong là Bình Tây đại tướng quân cùng với cuộc khởi nghĩa Ba Đình đã trở thành biểu tượng cao đẹp về một danh tướng anh hùng,  bất khuất, một thủ lĩnh tiêu biểu cho thời kỳ đầu chống Pháp của quân và dân Việt Nam.