"Mỗi người một chút, chung tay giúp đồng đội vơi bớt khó khăn" - Với thông điệp ý nghĩa này, phong trào "Hòm tiết kiệm - Vì nghĩa tình đồng đội" ở Lữ đoàn 513, Quân khu 3 đã giúp nhiều cán bộ, chiến sĩ vơi bớt khó khăn, nhân lên những ngọn lửa yêu thương đồng chí, đồng đội. Trong năm 2022, cụ thể hóa Nghị quyết 847 của Quân uy Trung ương vào hoạt động thực tiễn ở đơn vị, Lữ đoàn 513 tiếp tục đẩy mạnh phong trào tiết kiệm với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa ý nghĩa của chương trình.